Ośrodek psychoterapii

„NA SŁONECZNYM STOKU”

NAS
Połączyła nas chęć stworzenia miejsca, które będzie bezpieczne i przyjazne dla wszystkich potrzebujących wsparcia.

Ośro­dek Psy­choter­apii „Na Sło­necz­nym Sto­ku” two­rzy zespół psy­choter­apeutów, psy­chologów i ped­a­gogów, ofer­u­ją­cych pro­fesjon­al­ną i kom­plek­sową pomoc w trud­nych sytu­ac­jach życio­wych, zwią­za­nych z emoc­ja­mi, zachowa­ni­a­mi oraz spo­so­bem myśle­nia o sobie i innych.

Prowadz­imy ter­apię indy­wid­u­al­ną, ter­apię par, jak rów­nież pracu­je­my z cały­mi rodz­i­na­mi, któ­re zna­la­zły się w trud­nym momen­cie życia. Prag­niemy poma­gać oso­bom w kry­zy­sie, doświad­cza­ją­cym trud­noś­ci w budowa­niu rela­cji oraz chcą­cym popraw­iać jakość życia. Aby zapew­nić Państ­wu naj­wyż­szą jakość usług, sta­le pod­nosimy swo­je kwal­i­fikac­je na kur­sach i szkole­ni­ach zawo­do­wych.

Swo­ją pra­cę pod­da­je­my reg­u­larnej super­wiz­ji, któ­rą pro­wa­dzą – wyk­wal­i­fikowani super­wiz­orzy. W swo­jej pra­cy prze­strze­ga­my kodek­su ety­cznego Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chi­a­trycznego i Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej. Gwaran­tu­je­my, że wszys­tkie treś­ci wnos­zone przez Państ­wa pod­czas sesji psy­choter­apii czy kon­sul­tacji obję­te są tajem­nicą zawo­do­wą.

OFERTA

Konsultacja

Ses­ja 50 min. /100 zł

W zależnoś­ci od potrzeb kon­sul­tac­je obe­j­mu­ją od jed­nego do kil­ku spo­tkań. Mają na celu zrozu­mie­nie sytu­acji oso­by poszuku­jącej pomo­cy i źró­deł jej aktu­al­nych prob­lemów oraz wspól­ne określe­nie celów i form ter­apii.

Psychoterapia Indywidualna

Ses­ja 50 min. /100 zł

Reg­u­larne spotka­nia z ter­apeutą, któ­rych celem jest pra­ca nad indy­wid­u­al­ny­mi trud­noś­ci­a­mi klien­ta w przeży­wa­niu sie­bie, rzeczy­wis­toś­ci, w relac­jach z inny­mi ludź­mi i docie­ra­nie do ich źró­deł. Efek­tem jest trwa­ła zmi­ana.

Terapia Par

Ses­ja 60 min. /130 zł

Spotka­nia obo­j­ga part­nerów z ter­apeutą, mają­ce za zada­nie rozpoz­nanie mech­a­nizmów rządzą­cych związ­kiem, pomoc w lep­szym rozu­mie­niu sie­bie nawza­jem oraz popra­wę komu­nikacji.

Interwencja Kryzysowa

Ses­ja 50 min./100 zł

Krótkoter­mi­nowa pomoc w sytu­acji życio­we­go kryzy­su, mają­ca na celu wspar­cie w poradze­niu sobie z aktu­al­ny­mi trud­noś­ci­a­mi i przy­wróce­nie psy­chicznej równowa­gi. Skie­ro­wa­na jest m.in. do osób przeży­wa­ją­cych śmierć bli­skiej oso­by, rozstanie/rozwód, cho­ro­bę, utra­tę pra­cy, trud­noś­ci w okre­sie popo­ro­do­wym i inne sytu­acje życio­we.

 

Terapia Rodziny

Ses­ja 60–90 min. /150 -180 zł

Uczest­niczą w niej człon­ko­wie całej rodzi­ny (rodz­ice, dzie­ci i ewen­tu­al­nie inne oso­by zamieszku­jące wspól­nie). Częs­totli­wość spo­tkań zale­ży od wnos­zonej prob­lematy­ki. Ses­je mogą odby­wać się w róż­nych kon­fig­u­rac­jach – część spo­tkań tyl­ko z rodzicami/dziećmi lub dzieck­iem. Celem ter­apii jest popra­wa rela­cji mię­dzy członka­mi rodzi­ny oraz zmi­ana utr­walonych sche­ma­tów zacho­wań utrud­ni­a­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie całe­go sys­te­mu rodzin­nego.

KOMU POMAGAMY
Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilośĆ cech.
Carl Rogers

Pomagamy osobom

Z Zaburzeniami:
• nastroju
• lękowymi
• snu
• odżywiania
stale doświadczającym:
• przewlekłego stresu
• trudności w kontaktach z innymi ludźmi
• braku satysfakcji z życia osobistego i zawodowego
z uzależnieniami:
• od substancji psychoaktywnych
• alkoholu
• hazardu

Pomagamy rodzinom

• z trudnościami wychowawczymi
• w kryzysie z powodu przewlekłej choroby lub odejścia jednego z członków

Pomagamy parom

• zaniepokojonym przedłużającym się kryzysem w związku
• z trudnościami we wzajemnym porozumieniu
• doświadczającym żałoby
ZESPÓŁ

Katarzyna Gołębiewska

tel. 604 562 438

Jestem psy­cho­lo­giem o spe­cjal­no­ści kli­nicz­na, w trak­cie spe­cja­li­za­cji z psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej zabu­rzeń psy­chicz­nych reali­zo­wa­nej w Insty­tu­cie Psy­chia­trii i Neu­ro­lo­gii w War­sza­wie. Ukoń­czy­łam cało­ścio­wy 4,5-letni kurs psy­cho­te­ra­pii psy­­­­cho­­­­dy­­­­na­­­­mi­­­cz­no-sys­te­­­­mo­­­wej kra­kow­skiej szko­ły dr  Cech­nic­kie­go, a tak­że I i ll sto­pień Tera­pii Skon­cen­tro­wa­nej na  Roz­wią­za­niu w  War­sza­wie.

Pro­wa­dzę psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną osób doro­słych i mło­dzie­ży, tera­pię rodzi­ny, kon­sul­ta­cje prze­dłu­żo­ne dla mło­dzie­ży, jak rów­nież tera­pię par i mał­żeństw.
Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wa­łam w Szpi­ta­lu Psy­chia­trycz­nym dla osób doro­słych w  Cho­rosz­czy, w  Dzie­cię­cym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym na Oddzia­le Psy­chia­trycz­nym dla Dzie­ci i  Mło­dzie­ży oraz  w  oddzia­le Lecze­nia Ner­wic w  MSWiA w  Bia­łym­sto­ku.

Obec­nie pra­cu­ję też jako psy­cho­log woj­sko­wy, a tak­że w jed­nej z Porad­ni Psy­­­­cho­­­­lo­­­­gi­­­cz­no-Peda­­­­go­­­­gi­­­cz­nej w Bia­łym­sto­ku.
Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go.

   
   

Marta Kamińska

tel. 508 154 984

Jestem ped­a­gogiem, cer­ty­fikowanym spec­jal­istą psy­choter­apii uza­leżnień nr cer­ty­fikatu 1713. Ukoń­czy­łam: 4,5-letni kurs psy­choter­apii zori­en­towany psy­cho­dy­nam­icznie i sys­te­mowo im. dr Cech­nick­iego akredy­towany przez Pol­skie Towarzyst­wo Psy­chi­a­tryczne, Studi­um Ter­apii Uza­leżnienia i Współuza­leżnienia, kurs I stop­nia Ter­apii Skon­cen­trowanej na Rozwiąza­niu.

Od 2010 roku pracu­ję z  w Cho­rosz­czy z osoba­mi uza­leżniony­mi przede wszys­tkim od alko­holu, ale rów­nież od innych sub­stancji i zacho­wań. Pracu­ję tak­że w Porad­ni Lecze­nia Uza­leżnienia i Współuza­leżnienia gdzie pro­wa­dzę ter­apię m.in. z osoba­mi pochodzą­cy­mi z rodzin z prob­le­mem alko­holowym.

Swo­ją pra­cę pod­da­ję reg­u­larnej super­wiz­ji super­wiz­o­ra Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­cho­log­icznego. W mojej pra­cy waż­ne jest dla mnie czer­panie z wie­lu metod, tak aby pomóc klien­towi w lep­szym rozu­mie­niu sie­bie oraz wspier­ać w dokony­wa­niu zmi­an służą­cych popraw­ie jego samopoczu­cia i funkcjonowa­nia.

 

Agata Piszcz-Wendołowicz

tel. 692 995 389

Pro­wa­dzę psy­choter­apię indy­wid­u­al­ną i gru­po­wą doro­słych. Wyk­sz­tałce­nie psy­choter­apeu­ty zdo­by­łam w Szko­le Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej, prowad­zonej przez Kra­kow­skie Cen­trum Psy­cho­dy­nam­iczne.

Ukoń­czy­łam też filo­lo­gię pol­ską na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim oraz kurs tren­era biz­ne­su w Aka­de­mii Roz­wo­ju Umiejęt­noś­ci Tren­er­s­kich. Pracu­ję w nur­cie psy­cho­dy­nam­icznym, w któ­rym istot­ną rolę w rozu­mie­niu trud­noś­ci życio­wych klien­ta odgry­wa anal­iza zja­wi­ska prze­niesienia.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdoby­wałam na Odd­ziale Dzi­en­nym Lecze­nia Ner­wic Szpi­ta­la MSWiA w Białym­stoku oraz w Sto­warzysze­niu Kon­takt Miast Ein­d­ho­­­­­­­­­ven-Bia­­­­­­­­­ły­­­­­­­­­s­­­­­­­­­­­­­­tok, gdzie jako wolon­tar­iusz współprowadz­iłam gru­pę wspar­cia dla kobi­­­­­­­­­­et- ofi­ar prze­mo­cy.

Zawo­do­wo zwią­za­na jestem z Odd­zi­ałem Lecze­nia Zabu­rzeń Ner­wicowych w Cho­rosz­czy. Swo­ją pra­cę pod­da­ję reg­u­larnej super­wiz­ji. Jestem człon­kiem Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­choter­apii Psy­cho­dy­nam­icznej.

WSPÓŁPRACA
Aby zapewnić Państwu jak najwyższą jakość opieki, zaprosiliśmy do współpracy doświadczonych specjalistów.

Iza­be­la Niemi­ra, spec­jal­ista psy­chi­a­tra. Białys­tok, ul. Warsza­wska 34/ pię­tro / lokal 6; tel. 668 445 416

Niepub­licz­na Porad­nia Psy­­­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­­lo­­­­­­­­­g­i­­­­­­­­cz­no-Ped­a­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­g­i­­­­­­­­­cz­­na Alter. Białys­tok, ul. Zwycięst­wa 10 A/ pię­tro I/ pok.104; tel. 533 604 901, www.poradniaalter.pl

Woj­ciech Top­ińs­ki, lekarz medy­cyny w trak­cie spec­jal­iza­cji z psy­chi­a­trii, pracu­je w  w Cho­rosz­czy, na odd­zi­ałach: psy­chogeri­atrii, lecze­nia uza­leżnień od alko­holu dla kobi­et i opie­ki domo­wej; tel. 534 516 978

Miro­sła­wa Niewińs­ka, psy­cholog ze spec­jal­iza­cją z zakre­su sek­suologii, diag­nos­ta psy­­­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­­lo­­­­­­­­­g­i­­­­­­­­cz­no-sek­­su­­­­­­­­­o­­­­­­­­­lo­­­­­­­­­g­i­­­­­­­­cz­ny. Białys­tok; tel. 501 788 109

Mar­ta Ciu­­­l­kin-Kosio­­­­rek spe­cja­li­sta psy­chia­tra
Bia­ły­stok, ul. Sza­rych Sze­re­gów 19 m. 26
tel. 728–896–240

Kontakt

[
]